ORION 160 - 190


 1. Niezawodny silnik SISU Power
 2. Huderaulika Bosch
 3. Niemieckie podzespoły ZF

Nasze maszyny charakteryzują się prostą, niezawodną konstrukcją opartą na sprawdzonych zachodnich podzespołach.

Ogłoszenie o zamówieniu 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 30.10.2013 r.

 
I. ZAMAWIAJĄCY:
CRYSTAL TRAKTOR Krzysztof Puławski 
z siedzibą przy ul. Uniejowskiej 18698 - 200
 Sieradz
NIP: 827-000-13-73, REGON: 730010915;
- wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 60937
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa wytłaczarki ABS 
 
III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).
 2. Postępowanie prowadzone jest z zgodnie z Art. 70¹-705 k.c. oraz Zasadami Udzielania Zamówień do Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego na lata 2007-2013
 3. Organizator przetargu zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.
 4. Organizator zastrzega prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia.
 5. Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
 
IV. TYTUŁ PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:
 
Wdrożenie do produkcji pojazdów szynowo-drogowych nowej generacji
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
 
V. NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ I DZIAŁANIA W RAMACH KTÓRYCH REALIZOWANY JEST PROJEKT, O KTÓRYM MOWA W PKT. IV:
 
Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
 
Działanie III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
 
VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
Przedmiotem zamówienia jest wytłaczarka ABS (formierka)   – 1 szt.
Przedmiotem zamówienia nie muszą być fabrycznie nowe urządzenia. Zamawiający dopuszcza zakup maszyny po remoncie kapitalnym, ale z najnowszymi cyfrowymi systemami sterowania o parametrach maszyn nowych.
 
 
Dane techniczne:
 
- maksymalny rozmiary termosformowanego arkusza 2000 mm x 2000 mm
- grzanie obustronne
      a) dolny piec min. 20 kW
      b) górny piec min. 20 kW
- skok stołu min 800 mm
- ilość stref grzewczych min. 5
- poduszka powietrzna podtrzymująca rozgrzany materiał
- pompa próżniowa o wydajności min. 150 m3/h
- całkowita moc maszyny min 100 kW
- zasilanie 3 x 400 V
- sterowanie manualne / Auto sterownik PLC, panel dotykowy
 
 
Gwarancja  minimum 24 miesiące, dotyczy wszystkich firmowych elementów części i zespołów maszyny.
 
 
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 

 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całością niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
 4. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 5. Oferta musi mieć formę pisemną, powinna mieć postać wydruku komputerowego lub być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie - długopisem albo nieścieralnym atramentem.
 6. Oferta, jak również wszelkie oświadczenia wykonawcy zostaną podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 7. Upoważnienie do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawców upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby.
 8. Wszystkie miejsca, w których wykonawca dokonał jakichkolwiek zmian lub poprawek winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.
 9.  Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie:
 • posiadać oznaczenie: „Oferta na dostawę wytłaczarki ABS”
 • opatrzona pieczęcią Wykonawcy lub słownie nazwą firmy i adresem nadawcy wraz z numerem telefonu;
 • zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. W tym celu powiadomi Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, oraz złoży zamienną ofertę oznaczoną jak w pkt. 9 oraz dodatkowo podpisaną „zmiana” lub „wycofanie”.
 2. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po terminie składania ofert.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
VIII. WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD WYKONAWCÓW.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
IX. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:
 

 1. W ofercie należy podać w PLN cenę netto, stawkę podatku VAT, wartość VAT oraz cenę brutto (cyfrowo i słownie).
 2. Jeżeli w ofercie zostanie podana cena w innej walucie niż PLN, to komisja przetargowa przeliczy podaną kwotę po średnim kursie NBP danej waluty na dzień otwarcia ofert.
 3. Wykonawca określi cenę brutto za wszystkie elementy określone w ofercie. Cena obejmuje wszelkie etapy, koszty, podatki i upusty, wynagrodzenie itp.
 4. Cenę oferty należy policzyć w sposób następujący:
      Co = C1 + A1 
 
       Co – liczba przyznanych ofercie punktów
       C1 – cena maszyn
       A1 – okres gwarancji
 

 1. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w PLN.
 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
 4. 1 % odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
 5. Jeżeli nie można dokonać wyboru ofert ze względu na to, że co najmniej dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, wówczas zamawiający dokonuje oferty z najniższą ceną.
 
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 
 

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
a. w przypadku kryterium cena oferty                                                  90%
b. w przypadku kryterium okres gwarancji                                        10%.
 
Sposób oceny ofert
Kryterium: cena ofertowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie ocenione przy zastosowaniu następującego wzoru:
            
                     najniższa cena
C1 =    ----------------------------    x 90%
                   oferowana cena
 
 
Kryterium - okres gwarancji – w ramach tego kryterium największą liczbę punktów otrzymuje Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy od wymaganego okresu gwarancji, a zero punktów otrzymuje Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji równy wymaganemu, czyli 24 miesiące. 
Punktacja dokonywana będzie w skali 0-10.
 
A1 – liczba punktów x 10%
 
Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną zaokrąglone (zgodnie z zasadami matematycznymi) do dwóch miejsc po przecinku.

 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
 

 1. CRYSTAL TRAKTOR Krzysztof Puławski                
ul. Uniejowska 186
98 - 200 Sieradz
z dopiskiem „Oferta na dostawę  wytłaczarki  ABS”

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
 2. Termin składania ofert upływa dnia  15.11.2013 r. o godz.16-tej.
 3. Oferty złożone po dacie określonej w pkt. 3 pozostawia się bez otwarcia i uznaje się za odrzucone. Oferta taka zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
 
XII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ.
 

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 30 dni.
 
 
XIII. OTWARCIE OFERT
 

 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 18.11.2013 r. o godz. 11-tej  w siedzibie Zamawiającego:
CRYSTAL TRAKTOR Krzysztof Puławski            
98 - 200 Sieradz, ul. Uniejowska 186        

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe                
     z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym Ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 1. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienia faktyczne i prawne, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą.
 3. Zamawiający również odrzuci ofertę, jeżeli:
  • jest niezgodna z ustawą;
  • jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu;
  • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  • została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
   o udzielenie zamówienia;
  • zawiera błędy w obliczeniu ceny;
  • wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z niniejszym Ogłoszeniem          
o zamówieniu, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;
 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienia faktyczne i prawne, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy o udzielenie zamówienia bądź zamknięciem postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.
 3. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy, jeżeli:
 • nie została złożona żadna oferta;
 • żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego;
 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • Zamawiający stwierdził istnienie istotnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć,  których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.
 
XIV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 
Termin wykonania zamówienia ustala się do  31.12.2013  r.


     
 
 
 DATA 30.10.2013
> TRAKO 2017 Gdańsk Zapraszamy na TRAKO 2017 Gdańsk, najbardziej prestiżowe i największe targi kolejowe w Polsce oraz drugie w Europi…
czytaj więcej
> Świadestwo dopuszczenie typu - ORION9C160 Miło nam poinformować Państwa że nasza firma ja…
czytaj więcej
> Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
czytaj więcej
> Targi INNOTRANS w Berlinie
czytaj więcej
> Wesołych i radosnych Świąt Wielkanocnych! Wesołych Świąt Wielkanocnych!     &n…
czytaj więcej
Pliki do pobrania
 
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.