ORION 160 - 190


  1. Niezawodny silnik SISU Power
  2. Huderaulika Bosch
  3. Niemieckie podzespoły ZF

Nasze maszyny charakteryzują się prostą, niezawodną konstrukcją opartą na sprawdzonych zachodnich podzespołach.

Zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 20.08.2014

Sieradz , dnia 20.08.2014

 
ZAPYTANIE OFERTOWE


 
I.  OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCĘGO:
CRYSTAL TRAKTOR Krzysztof Puławski
z siedzibą przy ul. Uniejowskiej 186; 98 – 200 Sieradz
NIP: 827-000-13-73, REGON: 730010915;
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 60937
 
II.  PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Przeprowadzenie prac badawczych związanych z dopuszczeniem pojazdów szynowo – drogowych do ruchu  
III. TRYB UDZIELANIA ZAPYTANIA  OFERTOWEGO:
1.   Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.
2.   Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).
3.   Postępowanie prowadzone jest z zgodnie z Art. 70¹-705 k.c. oraz Zasadami Udzielania Zamówień do Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego na lata 2007-2013
4.   Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia zapytania bez wybierania którejkolwiek z ofert.
5.   Zamawiający zastrzega prawo zmiany warunków wyboru dostawcy.
6.   Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia postępowania wyboru dostawcy.
 
IV.  TYTUŁ PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:
 
Wdrożenie do produkcji pojazdów szynowo-drogowych nowej generacji
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
 
V. NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ I DZIAŁANIA W RAMACH KTÓRYCH REALIZOWANY JEST PROJEKT, O KTÓRYM MOWA W PKT. IV:
 
 
Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
 
Działanie III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
 
 
VI.  OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczych związanych z dopuszczeniem pojazdów szynowo – drogowych do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami
 
 
VII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 
1.       Oferta musi obejmować całość zamówienia. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całością niniejszego zapytania ofertowego.
2.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
3.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4.       Ofertę sporządza się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
5.       Oferta musi mieć formę pisemną, powinna mieć postać wydruku komputerowego lub być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie - długopisem albo nieścieralnym atramentem.
6.       Wszystkie miejsca, w których wykonawca dokonał jakichkolwiek zmian lub poprawek winny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę wraz z datą naniesienia    zmiany.
7.   Ofertę należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie firmy CRYSTAL TRAKTOR Krzysztof Puławski 98 – 200 Sieradz ul. Uniejowska 186 lub faxem na numer (43) 8271911 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
montaz@traktor.pl
 
VIII. WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD WYKONAWCÓW:
 
O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3.   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
 
 
 
 
IX. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:
 
1.   W ofercie należy podać w PLN cenę netto, stawkę podatku VAT, wartość VAT oraz cenę brutto (cyfrowo i słownie).
2.   Jeżeli w ofercie zostanie podana cena w innej walucie niż PLN, to zostanie ona przeliczona po średnim kursie NBP danej waluty na dzień otwarcia ofert.
3.   Wykonawca określi cenę brutto za wszystkie elementy określone w ofercie. Cena obejmuje wszelkie etapy, koszty, podatki i upusty, wynagrodzenie itp.
4.   Cenę oferty należy policzyć w sposób następujący:
      Co = C1
 
       Co – liczba przyznanych ofercie punktów
       C1 – cena usługi
      
5.   Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w PLN.
6.   Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.   Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
8.   1 % odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
9.   Jeżeli nie można dokonać wyboru ofert ze względu na to, że co najmniej dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, wówczas zamawiający dokonuje oferty z najniższą ceną.
 
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
 
1.   Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.   Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
a. w przypadku kryterium cena oferty                                                                                                                                                                                    100%
 
Sposób oceny ofert
 
Kryterium: cena ofertowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie ocenione przy zastosowaniu następującego wzoru:
           
                     najniższa cena
C1 =    ----------------------------    x 100%
                   oferowana cena
Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną zaokrąglone (zgodnie z zasadami matematycznymi) do dwóch miejsc po przecinku.
 
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 
1.   Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście  w siedzibie firmy CRYSTAL TRAKTOR Krzysztof Puławski, 98 - 200 Sieradz ul. Uniejowska 186 lub faxem na numer (43) 8271911 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
montaz@traktor.pl
2.   Termin składania ofert upływa dnia  27.08.2014 r. o godz.16.00.
3.   Oferty złożone po dacie określonej w pkt. 3 pozostawia się bez otwarcia i uznaje się za odrzucone. Oferta taka zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
 
 
XII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:
 
1.   Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 30 dni.
 
XIII. OTWARCIE OFERT:
 
1.   Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28.08.2014 r. o godz. 11.00  w siedzibie Zamawiającego:
 
CRYSTAL TRAKTOR Krzysztof Puławski            
98 - 200 Sieradz, ul. Uniejowska 186
                                                                    
2.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3.   Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.      
4.   Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą.
5.   Zamawiający również odrzuci ofertę, jeżeli:
·     jest niezgodna z ustawą;
·     jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;
·     jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
·     zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zapytania ofertowego;
·     została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
·     zawiera błędy w obliczeniu ceny;
·     jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6.   O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienia faktyczne i prawne, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
7.   Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy o udzielenie zamówienia bądź zamknięciem postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.
8.   Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy, jeżeli:
-      nie została złożona żadna oferta;
-      żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego;
-      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
-      Zamawiający stwierdził istnienie istotnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć,  których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.
 
XIV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia  30.09.2014 r.
 

DATA 20.08.2014

> TRAKO 2017 Gdańsk Zapraszamy na TRAKO 2017 Gdańsk, najbardziej prestiżowe i największe targi kolejowe w Polsce oraz drugie w Europi…
czytaj więcej
> Świadestwo dopuszczenie typu - ORION9C160 Miło nam poinformować Państwa że nasza firma ja…
czytaj więcej
> Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
czytaj więcej
> Targi INNOTRANS w Berlinie
czytaj więcej
> Wesołych i radosnych Świąt Wielkanocnych! Wesołych Świąt Wielkanocnych!     &n…
czytaj więcej
Pliki do pobrania
 
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.